(Minghui.org) همانطور که دربارۀ وضعیت تزکیه‌ام فکر می‌کردم، متوجه شدم در چند زمینه باید بهترعمل کنم.

ابتدا، بیشتر از قبل عاری ازخودخواهی باشم

در آنچه انجام می‌دهم و هر گونه تعاملی که با دیگران دارم، باید به جای فکر کردن به خودم، دیگران را در نظر بگیرم. به‌طور خاص‌تر: باید با کفش‌های دیگران راه بروم و خودم را به جای دیگران قرار دهم.

دوم، مصمم تر بودن برای رشد و بهبود در تزکیه

استاد بیان کردند:

«چه چیزی برای ترسیدن وجود دارد؟ حتی اگر سر من قطع شود، بدن من هنوز آن‌جا نشسته است. وقتی آنها را مقایسه می‌کنید در یک نگاه واضح است که چگونه آنها به‌خوبی تزکیه می‌کنند.» (نمایش بسیارعظیم، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر۱)

از این رو می‌توانم شکافی را میان سطح خودم و سطح دیگر تمرین‌کنندگان ببینم. باید مصمم شوم تا همۀ عقاید و تصورات بشری‌ و وابستگی‌هایم را از بین ببرم.

سوم، داشتن افکار پاک وخالص به هنگام فرستادن افکار درست

از آنجا که عقاید و تصورات خاص، مانند وابستگی به خود و وابستگی به ترس از حزب کمونیست چین و مقامات عموماً وجود دارد، فرستادن افکار درستم قدرت محدودی دارد. باید در این زمینه بهتر عمل کنم.