(Minghui.org) تقریباً هرکسی که فالون دافا را تمرین کرده، به طریقی از آن بهره برده است. اما وقتی آزار و شکنجه در ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز شد، بسیاری از مردم آن را رها کردند.

آیا به این دلیل بود که فکر می‌کردند فالون دافا خوب نیست؟

ممکن است برخی افراد این‌گونه فکر کرده باشند، اما به اعتقاد من اکثریت آنها تزکیه را متوقف کردند، زیرا می‌ترسیدند منافع شخصی‌شان به‌طور منفی تحت تأثیر قرار گیرد. ترس، آنها را از تزکیه بیرون کشید و هزاران سال انتظار برای داشتن این فرصت را نابود کرد؛ فرصت اینکه فالون دافا را تزکیه کنند.

اخیراً بسیاری از این افراد، به‌دلیل بیماری‌ها و سختی‌ها دوباره شروع به تزکیه کرده‌اند، ولی همچنان می‌ترسند. معتقدم که به‌خاطر ترس، با تمام قلبشان موجودات ذی‌شعور را نجات نداده‌اند. آنها با ترس، چند فلایر می‌دهند و به نجات تعداد زیادی از مردم نائل نشده‌اند.

برخی از اینکه با مردم به‌صورت رودررو درباره فالون دافا صحبت کنند می‌ترسند، درحالی‌که برخی دیگر تنها به‌‌صورت انتخابی با مردم صحبت می‌کنند. آنها فرصت برای نجات تعداد بیشتری از موجودات ذی‌شعور را ازدست می‌دهند.

استاد به ما آموختند تا مردم جهان را نجات دهیم:

«از حالا به بعد، مریدان دافا در چین تا حدی که هر شخص [همه بدون استثناء]، شاگردان جدید و قدیم هر دو به‌یکسان، بایستی وابستگی‌های بشریِ از دیرباز مانده‌شان را رها کنند و شروع کنند که وقت را غنیمت شمارند و به‌طور جامع مردم دنیا را نجات دهند.» («وابستگی‌های بشری را رها کنید و مردم دنیا را نجات دهید»)

آیا به استانداردی که استاد از ما می‌خواهند، رسیده‌ایم؟ گمان نمی‌کنم. به درک من، این ترس است که این تمرین‌کنندگان را عقب نگه می‌دارد.

از ماه مه ۲۰۱۵، بیش‌از ۱۷۰ هزار تمرین‌کننده ازطریق دادگاه عالی، علیه جیانگ زمین، شکایت کیفری تنظیم کرده‌اند. به عقیده من، آن تعداد به‌هیچ‌وجه کافی نیست.

چرا شکایات بیشتری تنظیم نشده است؟ به درک من، دلیل آن ترس است.

با این ترس روبرو شوید و بر آن غلبه کنید. نمی‌توانیم به ترس اجازه دهیم تا در مسیر تزکیه متوقفمان کند.

مطالب بالا درک شخصی من است. لطفاً به هرچیز نادرستی اشاره کنید.