(Minghui.org) چن دمینگ، رئیس «انجمن روابط سراسر تنگۀ تایوان» که یکی از سازمان‌های حزب کمونیست چین است، در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ از تایوان بازدید کرد و هر جا که رفت با اعتراض تمرین‌کنندگان فالون گونگ مواجه شد. او قصد داشت در طول این سفر یک هفته‌ای از هشت شهر و شهرستان بازدید کند.

چن با پیروی ازجیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین که آزار و شکنجۀ فالون گونگ را آغاز کرد، حضور فعال در آزار و شکنجه داشته است. چن در منصب‌های دبیر کل کمیته حزب کمونیست چین در شهر سوژو، فرماندار استان شاآنشی، معاون رئیس توسعه ملی و کمیسیون اصلاحات و پست‌های دیگر مشغول به کار بود. او از مه ۲۰۰۲ تا ژوئیه ۲۰۰۷ دستور آزار و شکنجه را در استان شاآنشی صادر کرد. حداقل ۳۶ تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در شاآنشی به‌خاطر خشونت پلیس در طول این زمان تا حد مرگ شکنجه شدند.

چن هنگام ورود به فرودگاه تان‌یوآن و بازدید از تائویوان، کی‌لانگ و یی‌لان با اعتراضاتی مواجه شد. تمرین‌کنندگان فالون گونگ بنرهای بزرگی را در دست نگه داشته بودند که عبارات: «حمایت مردم چین از طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین» و «توقف آزار و شکنجه فالون گونگ» به‌چشم می‌خورد. در زمان عبور کاروان مشایعت کنندۀ چن و در سایر مقصدهای بازدید او آنها فریاد می‌زدند: «جیانگ زمین را محاکمه کنید» و «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید.»

تمرین‌کنندگان فالون گونگ همزمان با ورود چن دمینگ به فرودگاه در ۳۰ نوامبر در خارج از فرودگاه تائویوان بنرهای بزرگی را در دست نگه داشته بودند. روی این بنرهای این عبارات نوشته شده بود: «محاکمۀجیانگ زمین» ، «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید» ، «حمایت مردم چین از طرح دعوی علیه جیانگ زمین» و غیره.


چن در تاریخ ۲ دسامبر از موزۀ علوم و فنون دریایی کی‌لانگ بازدید کرد که در آن بیش از ۵۰ تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در اعتراض به سفر او بنرهای بزرگی را نگه داشته بودند. ساکنان محلی آقای هسو، آقای وو، خانم گوا، خانم هسو و خانم چن گفتند که از ناقض حقوق بشر در کی‌لانگ استقبال نشده است.

آقای چن گفت که در تایوان به فرهنگ‌های گوناگون، حقوق بشر و اعتقادات معنوی احترام گذاشته می‌شود و آزار و شکنجه باورها قابل قبول نیست. خانم چن گفت که تایوان کشوری دموکراتیک است و نباید از ناقضان حقوق بشر برای بازدید از تایوان دعوت کرد.

«ازعاملان جنایت در تایوان استقبال نشده است»

چن در تاریخ ۳ دسامبر از کاخ چی‌نان در یی‌لان بازدید کرد که در آنجا با اعتراضات بیشتری مواجه شد. تمرین‌کنندگان فالون گونگ بنرهای بزرگی را در دست نگه داشته بودند و فریاد می‌زدند: «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید» و «فالون دافا خوب است.» هنگامی که چن و نمایندگانش در داخل معبد بودند، صدای بلندِ اعتراض در آنجا نیز شنیده می‌شد، مأموران پلیسِ حاضر در محل برای حقوق معترضان ابراز تفاهم و احترام کردند.

اعتراض تمرین‌کنندگان فالون گونگ علیه چن دمینگ در خارج از کاخ چینان در ییلان. بنرهای بزرگی که روی آنها این عبارات به چشم می‌خورد: «محاکمۀ جیانگ زمین»، «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید»، «حمایت مردم چین از طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین» و غیره.


پزشک تمرین‌کننده، آقای چن گفت: «شورای شهرستان یی لان در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۰ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ورود ناقضان حقوق بشر چینی را رد می‌کرد. دولت یی‌لان در هر سطح و نیز سازمان‌های غیردولتی، خواستند تا از مقامات چینی که در نقض حقوق بشر نقش دارند هیچ‌گونه دعوت یا استقبال یا پذیرشی به عمل نیاید. چن دمینگ به‌طور فعال در آزار و شکنجه شرکت داشته است و ناقض حقوق بشر است. مردم یی‌لان از این عامل جنایت استقبال نکردند.»

تنظیم شکایت کیفری حدود ۲۰۰ هزار نفر چینی علیه جیانگ و ارئه گزارش جنایات از سوی‌ بیش از ۷۷۰ هزار تن مشترکاً در آسیا

نزدیک به ۲۰۰ هزار تمرین‌کنندۀ فالون گونگ و اعضای خانواده‌شان از ماه مه سال ۲۰۱۵ شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین تنظیم به دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق ارسال کرده‌اند. گزارش جهانی از جنایات جیانگ که خواستار پیگرد قانونی اوست، پاسخ مثبت قوی را دریافت کرده است. بیش از ۷۷۰ هزار نفر به این گزارش پیوسته‌اند که خواستار توقف آزار و شکنجه فالون گونگ و محاکمۀ جیانگ است.

در تایوان بیش از ۳۷۰ هزار نفر به گزارش علیه جیانگ پیوسته‌اند. چیانگ کانگ-یوان، شهردار شهر ییلان، در حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ، گزارش مشترک را ده روز قبل از دیدار چن امضا کرد.

انتظار می‌رفت که چن در طول سفرش با معترضان بسیاری مواجه شود. در طول سفر دو سال پیشش، او در مواجهه با اعتراضات مکررِ مشابه، با عجله و وحشت این کشور را ترک کرد.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.