(Minghui.org) در این گزارش، ما گزیده‌ای از ۳۱ پیام تبریک ارسالی از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری از این تمرین‌کنندگان از یک خانواده یا یک گروه مطالعه فا هستند.

این حامیان از دو استان زیر درود و شادباش‌های خود را ارسال می‌کنند:

  • سیچوان
  • هیلونگ‌جیانگ

تمرین‌کنندگان فالون دافا از چین سال نوی چینی را به استاد بزرگوار تبریک می‌گویند!