(Minghui.org) رخداد سال گذشتۀ اُگیت (oGate) همچنان ادامه دارد. امیدواریم تمرین‌کنندگان در چین، خارج از کشور و کسانی که روی پروژه‌های مرتبط کار می‌کنند بتوانند از آن درس بگیرند. با انجام مسئولیت‌هایمان، می‌توانیم خسارات را کاهش دهیم. لطفاً برای جزئیات در این خصوص به «بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ مرتبط با نرم‌افزار گیت (oGate) در چین دستگیر شدند» مراجعه کنید.

هیئت تحریریه مینگهویی
3 اوت2022