(Minghui.org) تمرین‌کنندگان برای آشنایی با فالون دافا و شروع این تمرین، راه درازی را پیموده‌اند. استاد لی، بنیانگذار این تمرین، در طول تاریخ، از تمرین‌کنندگان مراقبت و ما را در سفر تزکیه‌مان راهنمایی کرده‌اند. با فرا رسیدن سال نو چینی 2024 در 10فوریه، تمرین‌کنندگان از 30 استان و شهر در سطح استان در چین، از استاد لی بابت نیک‌خواهی‌شان تشکر می‌کنند و سال نوی چینی را به ایشان تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان از شهر نانچانگ در استان جیانگشی، بابت اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری سپاسگزارند. این تمرین‌کنندگان در تبریکشان نوشتند: «آن‌ها (این اصول) مسیری را برایمان فراهم می‌کنند تا دائماً خود را به‌سوی اولوهیت ارتقا دهیم. در این سال نو پیش‌رو، آموزه‌های فالون دافا را بهتر مطالعه می‌کنیم، در تزکیه خود کوشا باقی می‌مانیم و برای آینده‌ای بهتر، به نجات تعداد بیشتری از مردم کمک می‌کنیم.»

تمرین‌کنندگان در شهر لیشویی در استان ژجیانگ نوشتند: «فالون دافا به ما کمک می‌کند به هدف زندگی پی ببریم و وابستگی‌هایمان به شهرت، علایق مادی و احساسات را از بین ببریم. قدردانی ما از استاد لی فراتر از بیان با گفتار است. ما نمی‌دانیم که چقدر از مسیر تزکیه‌مان باقی مانده است، اما با افکار درست و ایمان راسخ، به بهبود خود و نیز خوب انجام دادن سه کار ادامه خواهیم داد.»

تمرین‌کنندگان از شهر بائوجی در استان شانشی نوشتند: «در جامعۀ امروز که اخلاقیات رو به زوال است، استاد لی این دافا را که نمی‌توان رویش قیمتی گذاشت به جهان معرفی کردند. این به فرد اجازه می‌دهد که خود را براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری بهبود بخشد و برای کسانی که تمرین نمی‌کنند الهام‌بخش است تا شهروندان بهتری در جامعه شوند. ما بسیار خوش‌اقبالیم که تمرین‌کننده دافا هستیم و دائماً به درون نگاه می‌کنیم تا بتوانیم بهتر عمل کنیم. آموزه‌های فالون دافا به ما کمک می‌کند وابستگی‌ها را رها کنیم، در مسیر تزکیه خود بهتر عمل کنیم و مأموریت خود را به انجام برسانیم. استاد لی، متشکریم.»

تمرین‌کنندگان از منطقه شاپینگبا در شهر چونگ‌چینگ گفتند نزدیک به 30 سال است که دافا را تمرین کرده‌اند. این تمرین‌کنندگان در تبریکشان گفتند: «از مطالعه آموزه‌های فالون دافا به‌تنهایی گرفته تا مطالعه گروهی، از محل کار گرفته تا مدارس، از تهیه مطالب دافا گرفته تا توزیع آن‌ها یا صحبت با مردم درمورد حقایق دافا به‌صورت رو در رو، می‌دانیم که استاد همیشه به ما کمک می‌کنند. استاد برای ما رنج بسیاری کشیده‌اند و ما واقعاً این فرصت‌ها را برای بهبود خود، گفتن درباره دافا به مردم و کمک به نجات آن‌ها ارج می‌نهیم.»

تمرین‌کنندگان از شهر آنیانگ در استان هنان نوشتند: «با بیش از 20 سال تمرین فالون دافا، اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را در ذهن و قلب خود عزیز می‌دانیم. می‌دانیم که استاد مسیر را برایمان هموار کرده‌اند تا همه این‌ها را داشته باشیم، با نگاهی به سال نو می‌دانیم که در بسیاری از جنبه‌ها، باید بهتر عمل و الزامات دافا را برآورده کنیم. افراد زیادی در انتظار نجات هستند. سخت‌تر کار و بهتر عمل خواهیم کرد تا به عهد خود برای نجات مردم عمل کنیم و با استاد بازگردیم. استاد لی، متشکرم، و سال نو چینی مبارک!»

سایر تبریک‌ها از مناطق زیر ارسال شده‌اند:

شهر هاندان، استان هبیشهر مانژولی، مغولستان داخلیشهر چنژو، استان هونانشهر چوشیونگ، استان یوننانشهر ووشی، استان جیانگسوشهر سیزویشان، استان نینگشیاشهرستان لی، استان هبیشهر فوژو، استان فوجیانشهر وووِی، استان گانسوشهرستان ژوشانگ، استان هوبیشهر ژائوژوانگ، استان شاندونگشهر جیائوهی، استان جیلینلسر خینگان، استان هیلونگ‌جیانگشهر تیِلینگ، استان لیائونینگشهر چنگدو، استان سیچوانشهر تونگهوآ، استان جیلینشهر کونمینگ، استان یوننانمنطقه فانگشان، شهر پکنمنطقه هونگچیائو، شهر تیانجینمنطقه نانان، شهر چونگ‌چینگشهر جینچنگ، استان شانشیاستان هاینانیانبیان، استان جیلینشهر شیهِزی، شینجیانگمنطقه بائوشان، شهر شانگهایشهر شینینگ، استان چینگهایاستان گوئیژوشهرستان فویو، استان هیلونگ‌جیانگشهر چیفنگ، مغولستان داخلیشهر آنچینگ، استان آنهوییشهر بِیهای، استان گوانگشی