(Minghui.org) هنگامی که فالون دافا در سال 1992 به عموم مردم معرفی شد، تمرین‌کنندگانی را از همه اقشار جامعه ازجمله افرادی در سیستم اجرای قانون، سیستم قضایی، ارتش و سازمان‌های دولتی را جذب کرد. اگرچه بسیاری از کارکنان در آن سازمان‌ها از سال 1999 به‌‌طور فعال برای حزب کمونیست چین در اجرای سیاست آزار و شکنجه کار می‌کردند، تمرین‌کنندگان فالون دافا که در آنجا کار می‌کردند هنوز به ایمان خود پایبند مانده‌اند، حقایق مربوط به فالون گونگ را برای همکارانشان روشن و در محدوده توانایی‌هایشان به کاهش آزار و شکنجه کمک کرده‌اند.

در مناسبت ویژه سال نو چینی 2024، بسیاری از این تمرین‌کنندگان صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را برای استاد لی هنگجی، بنیان‌گذار فالون دافا، ارسال کردند. آن‌ها از استاد لی برای محافظت و نجاتشان تشکر کردند و قول دادند که در تزکیه‌شان بهتر عمل کنند و به افراد بیشتری کمک کنند حقایق دافا را درک کنند.

تبریک‌گویندگان از:

سیستم قضایی در استان هونانسیستم قضایی در استان شاندونگسیستم قضایی در استان جیانگسوسیستم سیاسی و حقوقی در استان گوانگدونگسیستم سیاسی و حقوقی در شهر باژونگ، استان سیچوانسیستم پلیس در چینیک قاضییک مأمور دولتی در شهر چیچیهار، استان هیلونگجیانگمأمور دولتی در شهرستان فویو، استان هیلونگ‌جیانگسازمان‌های دولتی در شهرستان بین، استان هیلونگ‌جیانگسازمانهای دولتی در شهرستان هوآچوان، استان هیلونگ‌جیانگافسر پلیس و خانواده‌اش در شهر شنیانگ، استان لیائونینگ،کارمند بازنشسته شهر چنگدو، استان سیچوان،کارمند بازنشسته شهر نینگشیانگ، استان هونانسیستم پلیس در شهر نانجینگ، استان جیانگسوسیستم پلیس در استان هوبییک افسر پلیس مسلح بازنشستهوزارت امنیت عمومی چینسیستم قضایی در پکنسیستم قضایی در شهرستان ون‌آن، استان هبییک کارمند دولتی در شهر شیجیاژوانگ، استان هبیکارمند در استانداری جیلینسیستم دفاع ملی در چانگچونگارتش چینافسر بازنشسته نیروی هوایینیروی هوایی در پکنارتش در پکنارتش در شهر شیان، استان شاآنشیبیمارستان نظامی در استان هونانارتش در چونگچینگافسر بازنشسته کمیسیون نظامی پکنیک کادر بازنشسته از بیمارستان عمومی PLAصنعت دفاعیآکادمی نظامیافسر سابق نظامی در شهر نانجینگ، استان جیانگسوارتش در شهر چنگدو، استان سیچوانافسران نظامی فعلی و بازنشسته در استان چینگهایرستۀ تولید و ساخت شینجینگهایافسر بازنشسته در شهر دالیان، استان لیائونینگیک پرسنل نظامی بازنشسته ستاد کل