(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین، برای جشن گرفتن سال نوی چینی ۲۰۲۴،  تبریک‌های صمیمانه خود را ارسال کردند تا سال نوی چینی را به بنیان‌گذار فالون دافا، استاد لی هنگجی تبریک بگویند. آنها تشکر صمیمانه خود را از استاد لی برای نجات آنها ابراز می‌کنند و قول می‌دهند که در سال جدید پیش‌رو در تزکیه روزانه‌شان کوشاتر باشند.

علاوه بر تبریک‌ها از سوی تمرین‌کنندگان، حامیانی از سراسر چین نیز پیام تبریک فرستادند. بسیاری از این غیرتمرین‌کنندگان اعضای خانواده، همکاران، دوستان یا همسایگانی دارند که فالون دافا را تمرین می‌کنند و از طریق آن‌ها زیبایی دافا را دیده‌اند.

یک تبریک از طرف خانواده‌ای ۱۸ نفره در شهر چنگده، استان هبی، و یکی دیگر از طرف خانواده‌ای ۱۳ نفره در شهر چیشیا، استان شاندونگ ارسال شده است. هر دو خانواده از فالون دافا حمایت می‌کنند. دو خانواده بزرگ دیگر از تمرین‌کنندگان و حامیان در استان سیچوان، چونگ‌چینگ، و استان گوئیژو نیز تبریک‌های خود را ارسال کردند.

سه تبریک از طرف خانواده‌ها در شهرستان فوپینگ، استان هبی، و شهر پنگژو، استان سیچوان ارسال شده است و دو تبریک دیگر از شهر نانچونگ در استان سیچوان، شهر داندونگ در استان لیائونینگ و منطقه بی‌بی در چونگ‌چینگ دریافت شده است.

تبریک‌های دیگر از مکان‌های زیر دریافت شد:

شهرستان کائو، استان شاندونگاستان هیلونگجیانگشهر چیشیا، استان شاندونگشهرستان پینگشان، استان هبی