(Minghui.org) فردی صدای استاد را درحین سخنرانی ایشان در کوهستان در ماه مه ضبط کرد و بدون مجوز آن را در رسانه‌های اجتماعی خارج از کشور پست کرده است. برای یک تزکیه‌کننده، این عملی جدی از اخلال در فا محسوب می‌شود. این سخنرانی در یک مراسم و مکان خصوصی برگزار شد و مجری مراسم از قبل به همه صریح و روشن گفته بود که تلفن همراه خود را خاموش کنند و از ضبط صدا و تصویر خودداری کنند. بنابراین، ضبط صدا و ارسال آن به‌صورت آنلاین حتی برای غیرتمرین‌کنندگان نیز نقض حق مؤلف است. اگر ضبط توسط یک تمرین‌کننده انجام شده باشد، لطفاً فوراً فایل ضبط‌شده را بردارید و از بین ببرید.

هیئت تحریریه مینگهویی ۶ ژوئیه ۲۰۲۴