پلیس پکن قبل از روز 21 ژانویه می‌دانست که واقعۀ خودسوزی رخ خواهد داد

ما تمرین‌کنندگانی از چانگچون هستیم. در روز 21 ژانویه، مأموران ادارۀ پلیس پکن چهار نفر از ما را مورد بازجویی قرار دادند. یکی از مأموران پرسید: «آیا دربارۀ رویداد خودسوزی در میدان تیان‌آن‌من چیزی می‌دانید؟» پاسخ دادیم: «نمی‌دانیم.» یک مأمور دیگر با عجله به میان حرف او پرید و گفت: «فعلاً چیزی دربارۀ این رویداد نگو.»

همه می‌دانند که خودسوزی نسبت داده شده به «تمرین‌کنندگان فالون گونگ» در بعدازظهر روز 23 ژانویه روی داد. چطور پلیس پکن پیش از وقوع رویداد خودسوزی از آن اطلاع داشت؟ - آن به این معنی است که خودسوزی هنوز رخ نداده بود و اظهارات آن مأمور پلیس راز را برملاء کرد.

مأمور پلیسِ مست، حقیقت را آشکار کرد: «رویداد خودسوزی فالون گونگ در میدان تیان‌آن‌من تماماً ساختگی است. هدفش این است که تودۀ مردم را به مبارزه علیه تودۀ مردم تحریک کند.»

یک مأمور پلیس پکن پس از نوشیدن مشروبات الکلی، در طول مسیر که دوستش را به خانه‌اش می‌رساند، ضمن گفتگو با او بیان کرد: «رویداد خودسوزی فالون گونگ در میدان تیان‌آن‌من تماماً ساختگی بوده است. این رویداد توسط جیانگ زمین هدایت شد، جزئیاتش را افراد مطلع داخل حکومت طرح‌ریزی کردند و در میدان تیان‌آن‌من اجرا شد. من یک منبع خبری مطمئن دارم. آیا می‌توانی چنین اطلاعاتی را به‌دست بیاوری؟ منبع خبری من کاملاً مطمئن است. هدف این است که تودۀ مردم را علیه تودۀ مردم تحریک کرد. جیانگ زمین از فالون گونگ خیلی هراسان است. این بسیار مسخره است. ما قربانی این ماجرا هستیم. اما با این همه نمی‌توانی آتش را با کاغذ خاموش کنی. این روزها ما مأموران پلیس چه می‌توانیم بکنیم؟»

(ترجمه شده در 4 فوریۀ 2001 از نسخۀ ویرایش شدۀ این مقاله: http://minghui.ca/mh/articles/2001/2/4/7696.html )