(Minghui.org) هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۳ می، روز جهانی فالون دافا، شماری از تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی چین در حال ارسال فراخوان به همه هستند که در حالی که لباس‌های دافا به تن دارند در منظر عموم تمرین‌ها را انجام دهند، که در سطح استانی، شهری، یا ناحیه‌ای کنفرانس‌های فا تشکیل دهند، و اینکه مراسم مرتبط با‌ جشن برگزار کنند و مانند اینها. این قابل درک است که مریدان دافا بخواهند بیستمین سالروز معرفی عمومی دافا را جشن بگیرند، اما با در نظر گرفتن این امر که شکنجه و آزار هنوز به پایان نرسیده است، انجام این کار در سرزمین‌اصلی چین معقول نیست. هم‌اکنون لحظه‌ای حیاتی برای تمرکز بر تزکیه‌ی خود و نجات مردم است.

امیدواریم تمرین‌کنندگان سراسر چین بتوانند، مانند همیشه، به روشنگری حقیقت، افشای شرارت، و نجات تمام موجودات به طریقی معقول و محکم ادامه دهند، و کارهایی را که تمرین‌کنندگان قرار است انجام دهند بر حسب درک‌های شخصی تغییر ندهند؛ طوری که حتی تا حدی پیش بروند که ضمن عدم درنظر گرفتن ایمنی تمرین‌کنندگان، از آنها بخواهند که روش‌شان در روشنگری حقیقت را تغییر دهند.

انجمن فالون دافا

۸ آوریل ۲۰۱۲