(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مرکز بازداشت تیلینگ، واقع در استان لیائونینگ، به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار می‌گیرند. یکی از بدترین شکنجه‌ها این است که آنها را با زنجیر به زمین می‌بندند و تحت خوراندن اجباری قرار می‌دهند.

حلقه‌ای فلزی که با قفلی سه اینچی به زمین محکم شده، دور گردن تمرین‌کنندگان قرار می‌گیرد. سر شخص با یک تسمه فلزی بسته می‌شود، دست‌ و پایش کشیده می‌شوند و با زنجیرهایی کلفت و سنگین به زمین بسته می‌شوند. آنگاه شخص نمی‌تواند به هیچ وجه حرکت کند.

زنجیر شدن به زمین

آقای بای یوفو از دسامبر ۲۰۱۴، در بازداشتگاه تیلینگ حبس بوده است. او در ۲ دسامبر ۲۰۱۴، به‌دلیل توزیع مطالب فالون گونگ بازداشت شد. او در اعتراض به آزار و شکنجه دست به اعتصاب غذا زد، بنابراین او را با زنجیر به زمین بستند، به‌زور به او غذا خوراندند و اجازه نداشت صحبت کند.

خانم لیو یومی، خانم ژو یوژی و خانم وی یانهوا نیز در سال ۲۰۰۲، به همین طریق در بازداشتگاه تحت شکنجه قرار گرفتند. خانم لیو دست به اعتصاب غذا زد و این روند ۶۲ روز ادامه یافت که ۵۸ روز از ۶۲ روز را به زمین بسته شده بود. سه بار در روز تحت خوراندن اجباری قرار می‌گرفت. بینی‌اش شکسته و گلویش مجروح شده بود.

بخش‌هایی که در آزار و شکنجه آقای بای یوفو دست داشتند:
ویو بیائو (吴彪)، رئیس بازداشتگاه تیلینگ: موبایل‎+86-15641001886  (موبایل)،‎+86-24-74560026  
شی یوشان (石玉山)، رئیس سابق بازداشتگاه تیلینگ: ‎+86-13188413211 (موبایل)، ‎+86-24-74560026

بازداشتگاه تیلینگ

لی دجون ( 李德俊 )، دبیر حزب از کمیته امور سیاسی و حقوقی شهر تیلینگ

لی یانبو ( 李云波 )، رئیس اداره پلیس شهر تیلینگ

سان گوتای ( 孙国太 )، رئیس شعبه چینگ‌هی، اداره پلیس شهر تیلینگ

لیو شوجی ( 刘淑杰 )، دستیار دبیر حزب از کمیته امور سیاسی و حقوقی منطقه چینگ‌هی، شهر تیلینگ

لی داچینگ (刘淑杰)، فرمانده سپاه نظارت در استان لیائونینگ، مسؤل تمام مراکز بازداشت در استان لیائونینگ.

فرمانده وانگ، بخش نظارت تیلینگ، مسؤل مراکز بازداشت در تیلینگ.