(Minghui.org)

12 نفر از ساکنان شهر جیشی، واقع در استان هیلونگجیانگ بهخاطر تنظیم دادخواهیهای حقوقی علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، در عرض سه روز بازداشت شدند. جیانگ زمین آزار و شکنجه باور معنوی آنها به فالون گونگ را راهاندازی کرد. در زمان نگارش این مقاله، 7 نفر هنوز در بازداشت هستند.

اقدامات تلافی‌جویانه مسئولین جی‌شی علیه تمرین‌کنندگان

مسئولین محلی در ژوئن امسال دستوری را صادر کردند مبنی بر اینکه همه دفاتر پستی می‌بایست نسخه‌ای از دادخواهی‌های حقوقی ارسالی توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ را برای پلیس نگه دارند.

ادارات پلیس نیز به ۶۰ نفر از تمرین‌کنندگان اخطار داده‌اند و از آنها خواسته‌اند تا سند آماده شده توسط پلیس را تا ۲۰ نوامبر امضاء کنند. سندی تحت عنوان "ندامت از اشتباه خود" در شکایت از جیانگ و همچنین انکار فالون گونگ.

بسیاری از تمرین‌کنندگان حاضر به پیروی نشدند. سپس پلیس موج جدیدی از بازداشت‌ها را از ۱۶ تا ۱۹ نوامبر راه‌اندازی کرد و ۱۲ نفر را بازداشت کرد.

بازداشت‌ها در ۱۶ نوامبر

خانم تانگ شوفنگِ ۵۱ ساله، تمرین‌کننده‌ای از شهرستان لیومائو، در منطقه هنگ‌شان است. سه مأمور محلی پلیس (که یکی از آنها ژو هنگ‌تائو بود) او را در ۱۶نوامبر بازداشت کردند. آنها روز بعد به خانه‌اش رفتند و آنجا را غارت کردند. نوه پنج ساله‌اش که خانم تانگ از او مراقب می‌کرد، درحال‌حاضر هر روز برایش گریه می‌کند. محل بازداشت فعلی وی نامعلوم است.

خانم لیو چانگجی، خانم وانگ شیوژن و خانم شیا یوشیانگ از منطقه هنگشان در بعدازظهرِ ۱۶ نوامبر بازداشت شدند. به خانواده‌هایشان اطلاع داده شد که آنها برای ده روز در بازداشت خواهند بود.

خانمی که اسم کوچکش می است (و نام خانوادگی‌اش هنوز باید شناسایی شود) در همان روز بازداشت و به بازداشتگاه فرستاده شد. وی بعداً آزاد شد.

بازداشت‌ها در ۱۷ نوامبر

دو مأمور پلیس از اداره پلیس دونگ‌شینگ حدود ساعت ۷:۵۵ صبحِ ۱۷ نوامبر، به خانه آقای وو بائوکو در منطقه دیدائو آمدند و او را بازداشت کردند. زمانی که همسرش یک ساعت بعد به آن اداره پلیس رفت و درخواست آزادی‌اش را کرد، او را همانجا بازداشت کردند و به بازداشتگاه فرستادند. هردوی آنها بعداً آزاد شدند.

درحالی‌که خانم یو شوچینگ از شهرستان هنگچی، واقع در منطقه هنگشان در صبحِ ۱۷ نوامبر در مسیرش به سمت شهر بود، پلیس او را در اتوبوس بازداشت کرد و به بازداشتگاه جی‌شی فرستاد. سپس خانه‌اش غارت شد و کتاب‌های فالون گونگ و تلفن همراهش ضبط شد.

بازداشت‌ها در ۱۹ نوامبر

سه تمرین‌کننده فالون گونگ از منطقه لیشو؛ خانم سان آیهوا، مادرش خانم جینگ (اسم کوچکش مشخص نیست) و خانم وانگ فنگ‌ژی، توسط وانگ ژونگیائو، رئیس اداره پلیس، به اداره پلیس مولینگ ماین برده شدند. خانم سان و خانم وانگ را به بازداشتگاه فرستادند و خانم جینگ آزاد شد.

خانم وانگ بائوگویی از منطقه جیگوان حوالی همان زمان بازداشت شد. او را برای نیم ساعت در اداره پلیس بازداشت کردند و سپس آزاد شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/3/153926.html