(Minghui.org) ترجمۀ فارسی مجموعه شعرهای اخیر استاد لی هنگجی، هنگ یین (۶) اکنون منتشر شده است و از لینک زیر می‌توان دانلود کرد.

کتاب هنگ یین (۶)