(Minghui.org) شخصی که در سرمقالۀ قبلی ذکر شد، مطالبی علیه دافا و شن یون گفته است، علناً علیه استاد مطالبی گفته و تحت نام «رسانه،» به‌اصطلاح «شواهدی» از تمرین‌کنندگان گردآوری کرده است. مأموران مخفی از ویدئوهای تولید‌شدۀ این شخص استفاده می‌کنند تا تمرین‌کنندگان را تبدیل کنند (آنها را علیه دافا گردانند) و این ویدئوها مشکل ایجاد کرده است.

استاد به ما آموختند:

«در این لحظۀ حیاتی، کسانی که دنباله‌رو این افراد هستند دقیقاً آنهایی هستند که هدفِ ازبین‌رفتن قرار گرفته‌اند. این علت واقعی استفادۀ نیروهای کهن از افرادی است که آشفتگی و مشکل ایجاد می‌کنند.» («تزکیه در دافا جدی است»)

در این لحظۀ حساس، قبل از اینکه ازبین‌رفتن (به دلایلی که به اینها محدود نمی‌شود) شروع شود، فقط کسانی که واقعاً تزکیه می‌کنند می‌توانند بر اساس فا به موضوع نگاه کنند و افکار درست خود را مستحکم کنند، در حالی که افراد متکبر و خوددرست‌بین با تصورات و عقاید و احساسات قوی بشری همچنان سردرگم هستند. این افراد دقیقاً همان‌هایی هستند که نیروهای کهن آنها را انتخاب می‌کنند.

در تعارض‌ها، برخی از افراد همیشه فکر می‌کنند که «استاد را فریب خواهند داد»، «استاد از آن خبر ندارند» یا «استاد آن‌گونه که من می‌دانم نمی‌دانند.» چنین افرادی همیشه مقالات منتشرشده توسط هیئت تحریریه مینگهویی را رد و تکذیب می‌کنند. در حالی که این مقالات توسط تمرین‌کنندگان نوشته شده‌اند، اما تبادل تجربۀ تزکیۀ فردی نیستند، بلکه بازتابی از نیک‌خواهی استاد به شاگردانش هستند. چه چیزی است که ذهن‌تان را مبهم می‌کند؟ آیا این رفتارها همه ناشی از نگاه شما به مسائل با احساسات و عقاید و تصورات قوی بشری نیست؟ اگر مدتی طولانی ادامه داشته باشد، چگونه می‌توانید مرید دافا باشید؟ وقتی نیروهای کهن علیه شما اقدامات خطرناکی انجام دهند، آیا استدلال‌ها و بهانه‌هایتان به شما کمک خواهند کرد؟

از دیرباز افرادی وجود داشته‌اند که بر اساس احساسات بشری رفتار می‌کنند و مسائل را ارزیابی می‌کنند، بدون اینکه آنها را بر اساس فا ارزیابی کنند. همۀ این هرج‌و‌مرج و چیزهای منفی از چنین احساسات بشری سرچشمه می‌گیرند. اگر در مسیر استاد یا فایی که استاد به ما آموزش داده‌اند نباشید، بلکه احساسات و عقاید و تصورات بشری خود را در جایگاه بالاتری قرار دهید، نمی‌توانید ادعا کنید که شاگرد استاد هستید. استاد در جوآن فالون گفتند که «جن، شن، رن تنها معیاری است که شخص خوب را از شخص بد متمایز می‌کند.» در لحظات حساس، با فایی که استاد به ما آموخته‌اند، فقط اگر بتوانیم بر اساس فا به مسائل بنگریم و خود را ارزیابی کنیم، آن به‌منزلۀ افکار درست مریدان دافا در نظر گرفته می‌شود.

احساسات بشری موادی در درون سه قلمرو هستند. استاد به ما گفتند: «... انسان‌ها در احساسات غرق شده‌اند و برای آنها سخت است که بیرون بیایند. یک شخص نمی‌تواند بدون رها شدن از احساسات تزکیه کرده و رشد کند.» (سخنرانی در اولین کنفرانس در آمریکای شمالی) تا زمانی که نتوانیم بدون قیدو‌شرط به درون نگاه کنیم، رهایی از کنترل احساسات بشری بسیار دشوار خواهد بود.

وقتی دیگران باعث دردسر می‌شوند، باید قلب خود را تحت‌تأثیرقرارنگرفته نگه داریم تا مخاطبی برای هرج‌و‌مرج فراهم نکنیم. فقط وقتی واقعاً به دافا ایمان محکم داشته باشیم و به خود وابسته نباشیم، می‌توانیم واقعاً به آنچه استاد در ژوئن 1999 در پایان آموزش فا در کنفرانس غرب میانه ایالات متحده گفتند، دست یابیم: «فقط با تحت‌تأثیر قرارنگرفتن قادر خواهید بود تمام موقعیت‌ها را اداره کنید.»

اگر در مسیر حقایقی که استاد برای ما آشکار کرده‌اند نباشید، پس چه تصورات و عقاید و احساسات و وابستگی‌های بشری را در هنگام مواجهه با مشکلات از بین برده‌اید؟ زود بیدار شوید! فقط وقتی از احساسات بشری فراتر روید افکار درست‌تان می‌تواند واقعاً پدیدار شود، از خطری که نیروهای کهن برای شما در نظر گرفته‌اند فرار کنید و به دافا بازگردید. فقط در این صورت است که واقعاً خود را گرامی می‌دارید و دافا را گرامی می‌دارید.

هیئت تحریریه مینگهویی

۵ سپتامبر 2023