(Minghui.org) از ماه ژوئن، مسئله شکایت از جیانگ زمین با پوشش‌دهی وسیع، تیتر مقالات وب‌سایت مینگهویی را به خود اختصاص داده است. استاد بیان کرده‌اند که نگرش مینگهویی را درباره مسائل مهم دنبال کنیم، بنابراین می‌توانیم بگوییم که شکایت از جیانگ چقدر مهم است.

در منطقه‌مان، در این خصوص تبادل تجربه کرده و "آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای ۲۰۱۵ نیویورک" و "آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای سان‌ فرانسیسکو ۲۰۱۴" را مطالعه کردیم، بنابراین به اهمیت این مسئله پی بردیم. ازطریق مطالعه فا، متوجه شدیم که تنظیم شکایت کیفری علیه جیانگ از بالاترین میزان اهمیت برخوردار است.

ما تغییرات جسمی و ذهنی‌مان بعد از تمرین فالون گونگ و اینکه چطور تحت آزار و شکنجه قرار گرفتیم را به رشته تحریر درآوردیم. سپس سایر تمرین‌کنندگان در ویرایش، مرتب کردن و تایپ کیفرخواست‌های تکمیلی علیه جیانگ به ما کمک کردند. هر تمرین‌کننده اسناد خودش را پست کرد.

ما باید شکایات کیفری خودمان را بنویسیم و ارسال کنیم. توصیه نمی‌شود که از تمرین‌کننده دیگری بخواهیم شکایت شخصی‌ خودمان یا شکایت فرد دیگری را پست کند.‌ این بخشی از تزکیه‌مان است. اما برخی از تمرین‌کنندگان مشتاقند و می‌خواهند که به دیگران کمک کنند و معتقدند که انجام چنین کاری درست است.

اما این کار احتمالاً کار بدی است. درباره این مسئله در مینگهویی تأکید شده و تمرین‌کنندگان باید از درس‌های دیگران یاد بگیرند.

همکاری میان تمرین‌کنندگان

ما شکایات‌مان علیه جیانگ در منطقه‌مان را تا پایان ژوئن کامل کردیم. تعداد کمی از ما بودند که شکایات‌شان را پست نکرده بودند و بیشترشان به دلایل شخصی بود. اما این شکایات در ماه ژوئیه ارسال شدند.

در آغاز ماه ژوئیه، به تمرین‌کنندگان مناطق روستایی و دورافتاده، در آماده‌سازی و ارسال شکایات‌شان علیه جیانگ کمک کردیم. تمرین‌کنندگان بدنی واحد هستند؛ بنابراین باید مانند بدنی واحد همکاری و رشد کنیم.

میلیون‌ها تمرین‌کننده در چین هستند، اما فقط بخشی از آنها شکایات کیفری علیه جیانگ تنظیم کرده‌اند.

اگرچه برخی از شکایات به دلایلی به مینگهویی ارائه نشده‌اند، اما آنها فقط بخش کوچکی از کل شکایات هستند.

قلمت را بردار و از جیانگ شکایت کن

به آن تمرین‌کنندگانی که از جیانگ شکایت نکرده‌اند می‌گویم: به‌عنوان مریدان فالون دافا، ما باید همگی قلممان را برداریم و از جیانگ شکایت کنیم. این بخشی از مأموریت‌ و همچنین مسئولیت‌مان است. این فرصت خوبی است تا کمک کنیم این آزار و شکنجه پایان یابد و موجودات ذی‌شعور بیشتری را نجات دهیم.

ما به‌عنوان موجودات روشن‌بین آینده و محافظان این جهان، باید عوامل درست و صالح این جهان را ایجاد و حفظ کنیم.

در زمان شکایت از جیانگ، می‌توانیم از عقاید و تصورات بشری‌‌مان و از همه مهم‌تر ترس رها شویم. هر تمرین‌کننده‌ای که از جیانگ شکایت کرده، ترس را تجربه کرده است. ترس یکی از عوامل اصلی‌ است که مانع می‌شود تمرین‌کنندگان به موجودی الهی تبدیل شوند. فقط اگر فرد وابستگی به ترس را رها کند، می‌تواند به کمال برسد و تبدیل به موجودی الهی شود.

شکایت از جیانگ همچنین فرصتی عالی است که استاد به مریدانشان بخشیده‌اند تا تقوای عظیمی را بنا نهند و دنیاهای خود را کامل کنند. این به نفع ما است، بنابراین نمی‌بایست این فرصت را ازدست بدهیم.

مریدان استاد، لطفاً عقاید و تصورات بشری و ترس درخصوص شکایت از جیانگ را رها کنید.

این فرصت بزرگی‌ برای ما است تا این مسیر را به سمت پایان آزار و شکنجه و استقبال از شن یون در چین سوق دهیم.