Image for article آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بازداشتگاه شهر یوشو، وقوع مرگ دست‌کم دو نفر

دست‌کم، دو تمرین‌کننده فالون گونگ در بازداشتگاه شهر یوشو در استان جیلین تا حد مرگ شکنجه شدند. سایر تمرین‌کنندگان تحت شکنجه خوراندن اجباری با داروهای سمی قرار گرفتند و با جلیقه‌ای موسوم به تنگ‌پوش، بی‌حرکت نگه داشته شدند.

Image for article سوئدی‌ها آزار و شکنجه مداوم علیه فالون دافا به‌دست رژیم کمونیستی را محکوم می‌کنند

مردم تحت تأثیر اصول فالون دافا، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری قرار گرفتند و دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضا کردند.

Image for article چگونگی تغییرم از فردی عصبی به فردی خیرخواه مردم

فرزند یک تمرین‌کننده پس از فهمیدن  دلیل تلاش زیاد  تمرین‌کنندگان فالون دافا برای آگاه‌کردن مردم درباره حقیقتِ پشت آزار و شکنجه، قلبش تغییر می‌کند.

مقالات اخیر