Image for article تمرین‌کننده جوان فالون دافا: آرزوی دیرینه‌ام در زندگی به حقیقت پیوست

مرد جوانی که به خاطر مرگ پدرش غرق در غم و اندوه بود، درباره معنای زندگی و مرگ تعمق کرد. او در یک کتاب پاسخ سؤالات و رسالت خود را در زندگی پیدا کرد.

Image for article «دوست دارم هفته‌نامه مینگهویی را توزیع کنم»

«ما نمی‌توانیم مطالب فالون گونگ را آشکارا در چین توزیع کنیم، بنابراین مطالب چاپی کوچک با محتوای غنی، خواندنی و عمیق برای روشنگری حقیقت را ترجیح می‌دهیم. به نظر من، هفته‌نامه مینگهویی بسیار خوب است.»

Image for article مردی مسن پس از تکرار خالصانه عبارت «فالون دافا خوب است،» از نارسایی ریوی بهبود یافت

پزشک گفت: «دارو دیگر نمی‌تواند آسمش را کنترل کند. هر لحظه ممکن است بمیرد.» وقتی او به‌سرعت بهبود یافت، همه شگفت‌زده شدند.

مقالات اخیر